ซอฟต์แวร์ คืออะไร | Software


ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบทต่อชีวิตของเราเป็นอย่างมาก ทั้งในการทำงาน หรือเพื่อความบันเทิง คำว่าคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องคอมใหญ่ ๆ เท่านั้น เครื่องโทรศัพท์ของคุณก็ถือว่าเป็นคอมพิวเคอร์เช่นเดียวกัน แล้วถ้าหากเราพูดถึงคำว่าคอมว่าคอมพิวเตอร์ เรามักจะได้ยินคำว่า ซอฟต์แวร์ (Software) พ่วงมาด้วย ว่าแต่ซอฟต์แวร์ (Software) นั้นมันคืออะไรกัน

ซอฟต์แวร์ (Software) ก็คือ ชุดคำสั่งของโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของโปรแกรมนั้น ๆ โดยใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอย่างเป็นขึ้นเป็นตอน

หรือถ้าหากขอขยายความคำว่า ซอฟต์แวร์ (Software)  ให้คุณเข้าใจง่ายขึ้น หรือเห็นภาพ เราก็ขออธิบายว่า ซอฟต์แวร์เปรียบเสมือน.สมอง”ที่ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ไปควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่เปรียบเสมือน”ร่างกาย”นั่นเอง

ซอฟต์แวร์ แบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ก็คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) คือ ชุดคำสั่งที่เขียนในรูปแบบสำเร็จรูป ใช้งานได้เลยกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ถือว่าสะดวกมากในการใช้งาน อย่างเช่น Windows , Os
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) คือการเขียนคำสั่งโปรแกรมเฉพาะ เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เหมือนโปรแกรมเสริม อย่างเช่น โปรแกรมแต่งรูป โปรแกรมแชทต่าง ๆ หรือเป็นโปรแกรมเฉพาะ อย่างโปรแกรมการออกแบบ มาดัดแปลงภาษาป้อนข้อมูลเฉพาะทาง

ส่วนใหญ่แล้วทั้ง 2 ประเภทมันใช้ควบคู่กันเสริมกันไป ทิ้งห่างกันไม่ได้ อย่างเช่น ถ้าหากเราลงโปรแกรม Photoshop เราก็ยังต้องมี ซอฟต์แวร์ระบบ อย่าง Windows รองรับการทำงานของโปรแกรมนั้น ๆ หรือเราลงโปรแกรม Final cut ก็ต้องมีระบบ Os เช่นกัน จำไว้ว่า (System Software) คือหน่วยใหญ่  (Application Software) คือหน่วยเล็ก ที่ทำงานโดยการอาศัยกันและกันอย่างหลีเลี่ยงไม่ได้